Support the ideas
Show your support by liking your top projects — every vote counts!
Winter Garden Elektrėnai
Project type:
New product
Round 1
0820
Round 2
1061
Round 3
0000
Total
1881
Round 1
0820
Round 2
1061
Round 3
0000
Total
1881
Project description
(LT) Jau ilgą laiką apleistame bei apgriuvusiame pastate norime sukurti modernią, šiuolaikišką erdvę. Bendrą pastato plotą sudaro 541.28 kv. m., iš kurių 205 kv. m. užims žiemos sodas. Mūsų tikslas - prikelti neįprastos funkcijos statinį naujam gyvenimui. Norime, kad atnaujintame sode vyktų edukacinės paskaitos bei ekskursijos tiek vaikams, tiek suaugusiems, būtų galimi pasivaikščiojimai tropinio klimato floros apsuptyje bei kita veikla. Dabartinė statinio būklė nėra optimali projekto įgyvendinimui, todėl mums reikia labai didelių išteklių viską atnaujinti. ŽIEMOS SODAS Žiemos sodas - pagrindinis šio projekto akcentas. Žiemos sode planuojame įrengti tropinio klimato aplinką, kurioje pamatysite charakteringo kalno imitaciją, milžinišką krioklį, aukštai išsistiebusias palmes ir visą galybę įvairių egzotinių augalų. Taip pat pačiame žiemos sode sukursime galimybę menininkams rengti parodas, taip galėdami įterpti ir mažytį modernaus meno muziejų mūsų sode. Tai pavers šią vietą viena išskirtiniausių visoje Lietuvoje, kur puikiai dera gamtos ir meno harmonija. EDUKACINĖ ERDVĖ Edukacinė erdvė – ne mažiau svarbi projekto dalis, kuri bus skirta mokomosioms programoms. Planuojame paruošti vaizdo bei kitas multimedijos priemones, kuriomis supažindinsime lankytojus su įvairiais augalais teoriškai bei sudominsime lankytojus išvysti visa tai gyvai. Manome, jog ateityje programą nuolat atnaujinsime ir stengsimės prisivilioti svečių įvairiomis naujovėmis: naktinėmis ekspedicijomis bei kitais interaktyviais užsiemimais. KITOS PATALPOS Tame pačiame pastate dar turime kelis kabinetus, kuriuose įrengsime tarnybines patalpas, mini virtuvėlę ir biurus, kuriose bus galima dirbti savo kompiuteriu, t.y „WORK SPACE“ erdvės. Taip pat yra minčių įrengti floros auginimo kambarį su tam tikros šviesos lempomis, jog edukacijų metu galima būtų pamatyti, kaip augalai auga ypatingomis sąlygomis. Manome, jog dėl tropinių augalų botanikos sode galima kituose kabinetuose įrengti sausąsias erdves kaktusams ar pan. Šiuo metu idėjų turime labai daug, bet bėgant laikui kartu su savanoriais detaliau nuspręsime dėl tikslesnių lokacijų bei jų panaudojimo ir pagal lūkesčius ir finansines galimybes matysime, ką galime sau leisti. Įvykdę šį projektą mes ne sugriausime, o atnaujinsime išskirtinės architektūros statinį bei prikelsime jį naujam gyvenimui. Įgyvendinę šį projektą sukursime laisvalaikio vietą įvairaus amžiaus žmonėms. Žiemos sode vykdoma veikla prisidėsime prie bendruomenės užimtumo ir geresnių tarpusavio santykių formavimo. Taip pat atlikome apklausą mūsų savivaldybėje, kurioje 97 proc. apklaustųjų pritarė šiam projektui ir prisidėjo pasiūlymais. Manome, kad šiuo projektu apjungsime ne tik jaunimą iš įvairiausių mūsų savivaldybės kampelių, bet ir visus kitus gyventojus (EN) We have wanted to create a modern, modern space in a derelict and dilapidated building for a long time. The total area of ​​the building is 541.28 square meters. m., of which 205 sq. m. m. will occupy the winter garden. Our goal is to bring the structure of unusual function back to life. We want the renewed garden to include educational lectures and excursions for children and adults, walks in the tropical climate, and other activities. The current state of the structure is not optimal for the project, so we need very large resources to update everything. WINTER GARDEN The winter garden is the main focus of this project. In the winter garden, we plan to set up a tropical climate where you will see the imitation of a characteristic mountain, a giant waterfall, high-rise palm trees and a whole host of exotic plants. We will also create an opportunity for artists to hold exhibitions in the Winter Garden itself, and to include a tiny museum of modern art in our garden. This will make this place one of the most exclusive places in Lithuania, where the harmony of nature and art is perfectly matched. EDUCATIONAL SPACE Educational space is an equally important part of the project that will be devoted to educational programs. We plan to produce video and other multimedia tools that will introduce visitors to different plants in theory and inspire visitors to see it all live. We believe that in the future we will keep the program up to date and try to lure our guests with various innovations: night expeditions and other interactive activities. OTHER SPACES In the same building, we also have several classrooms where we will set up office space, a mini kitchenette, and offices where you can work on your computer, the WORKSPACE space. There are also ideas to set up a flora growing room with some kind of light bulbs so that you can see how the plants grow under special conditions during the education. We believe that tropical plants in botanical gardens can provide dry spaces for cacti or similar in other cabinets. We have a lot of ideas at the moment, but over time we will decide in more detail with the volunteers about the more accurate locations and how they will be used and will see what we can afford based on expectations and financial capabilities. After completing this project, we will not ruin but will renew the architecture of exclusive architecture and bring it to life again. This project will create a leisure space for people of all ages. Activities in the Winter Garden will contribute to community employment and better relationships. We also conducted a survey in our municipality where 97% of interviewees supported this project and contributed suggestions. We believe that this project will bring together not only young people from all corners of our municipality but also all other residents.
Contribution to community/society
(LT) Įvykdę šį projektą mes negriausime, o atnaujinsime tai, ką jau turime ir pritaikysim antram gyvenimui. Projektui įgyvendinus šią idėją sukursime vietą jaunimui praleisti laisvalaikį, atsiras nauja pramoga edukacijoms ir kitokiems užsiemimams, renginiams ir daug įvairių projektų/minčių. Taip pat atlikome apklausą mūsų savivaldybėje, kurioje 97 proc. apklaustųjų pritarė šiam projektui ir pareiškė pasiūlymų. Manome, kad šiuo projektu apjungsime ne tik jaunimą iš įvairiausių mūsų savivaldybės kampelių, bet ir visus kitus gyventojus. (EN) After completing this project, we will not ruin but will renew what we already have and apply it to our second life. Implementing this idea will create a place for young people to spend their leisure time, bring new entertainment to education and other activities, events and many different projects/ideas. We also conducted a survey in our municipality where 97% of interviewees supported this project and made suggestions. We believe that this project will bring together not only young people from all corners of our municipality but also all other residents.
What would you spend your prize on?
(LT) Visi pinigai būtų skirti pastato remonto darbams. (EN) All the money would go to building repairs.
Start chatting now
©2020 Vieta App. All rights reserved.
This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Find out more here.